Performance


Performance Management


Performance Management är en process, snarare än en metod. Ett synsätt för att driva och utveckla goda prestationer utifrån varje individs individuella förutsättningar. En stark tilltro till medarbetarens egen vilja och förmåga att utvecklas, liksom hög transparens i organisationen, är goda förutsättningar för att lyckas.


Performance Management innebär att enas om förväntad prestation, där prestation definieras som att nå de uppsatta målen och agera utifrån organisationens värdegrund.Performance Management har på senare tid blivit en allt viktigare strategisk process för att utveckla medarbetarna och deras prestation utifrån beslutade verksamhetsmål. Många delar i ett företag behöver involveras i denna process, inte bara HR utan även ekonomi, verksamhetsutveckling och verksamhetscontrolling.

Det är först när det finns konkreta, mätbara och kommunicerade mål, som vi kan identifiera rätt aktiviteter för medarbetarnas kompetensutveckling. Det är utifrån tydliga och överenskomna mål som vi framgångsrikt kan utvecklas mot att göra rätt saker på rätt sätt för att uppnå önskat resultat. Och det är tydliga och mätbara mål som gör att vi avslutningsvis kan utvärdera prestationen, dvs. nådde vi de ambitioner vi hade?

Samtidigt upplever många att just målsättningen är en tuff utmaning i Performance Management, och det är ofta här hela systemet faller på grund av otydligt satta mål. Den grundläggande intentionen med individuella mål är att skapa drivkraft och fokus. Genom att först tydliggöra vad vi vill uppnå, innan vi går till handling, skapas grunden för effektivitet i vårt agerande. En tydlig och balanserad ambitionsnivå ger förutsättningarna för att identifiera vad som är rätt sak att göra för att nå målen i verksamheten.
Performance

© Copyright 2020 , Didactor HR & Kompetens AB